Проверка на сервизен статус

Гаранционни условия

Нашите гаранционни условия представялват договор с клиента за продажба, сервиз и поддръжка. Настроящият договор гарантира правата на клиента и на търговеца. Оригинал от този договор съпровожда всеки продаден от нас продукт, заедно с параметрите, серийните номера и гаранционни стикери и срока на нашата търговска гаранция.

Обърнете внимание, че голяма част от продаваната от нас техника е втора употреба или ремаркетирана и съответно тя не попада в обхвата на законовата наредба за потребителска стока (нов продукт). По тази причина за нея не важат положенията и сроковете за връщане, сервиз и рекламация на потребителска стока. Положението за връщане на стока и възстановяване на средства при дистанционна покупка не са валидни, защото на всеки купувач се предлага възможност за тест и демонстрация в шоу-рума ни или пред куриер.

Липсата на официална нормативна база за техника, която не е нова не означава, че липсват правила на този пазар. Търговската гаранция и при нова и при употребявана стока има много по-голяма тежест от държавните наредби. Най-голямата гаранция за качествена стока и обслужване е реномето на търговеца.

Затова този договор е важен за всеки купувач и е желателно да се запознаете с него преди покупка. Ако има условия в договора, които ви смущават, сме готови да променим някои положения в индивидуален договор за продажба и поддръжка.

Имайте предвид, че много от възникналите проблеми в експлоатацията на купената от нас техника се решават без да се прибягва до описаните по-долу положения. Това става благодарение на коректност и разбирателство между клиент и търговец.

И не на последно място - вие купувате от нас най-вече качествена маркова техника, която е изработена по най-високи стандарти за надежност и успешно е преминала изпитанието на времето. Възможността да се обърнете към нашият сервиз за сериозен проблем е многократно по-ниска от тази, която бихте имали с нова техника от нисък до среден потребителски клас.

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Общи гаранционни условия:

1.1                   Гаранционният срок на стоката се отчита от датата на продажба, отбелязана в настоящия документ.

1.2                   Поемаме отговорност да осигурим ремонт на гаранционна стока при спазване на гаранционните условия в срок, регламентиран от закон и/или от настоящият документ.

1.3                   Търговската гаранция на хардуера се посочва в месеци в този документ.

1.4                   Клиент има право да поиска удължено гаранционно обслужване, което става срещу заплащане и допълнително писмено договаряне.

1.5                   Рекламациите се приемат в он-лайн форма в нашият сервизен сайт www.rmaniaservice.com. Он-лайн формата може да бъде попълнена и в офиса ни. Не по-късно от един работен ден от предявяване на рекламацията, техниката се изпраща към нас с куриер или се носи лично в нашия сервиз. При неизпращане/неяваване на техниката в срок от един ден се счита, че проблемът, който е обект на рекламация е решен от клиента или такъв не е наличен.

1.6                   Клиент може да провери сервизния статус на техниката, за която е попълнил коректно формата за рекламация в сервизния ни сайт.

1.7                   При рекламация на стока, клиентът предоставя гаранционния документ, чрез данните от който се установява датата на продажба, гаранционният период и серийните номера на техниката.

1.8                   За дефект се признава само хардуерен проблем, свързан с правилното функциониране на компютърни компоненти, върху които потребителя не може да упражни въздействие.

1.9                   Разходите за транспорт на техниката, когато купувачът няма възможност да посети лично или чрез посредник сервиза ни, се поемат изцяло от клиента. При допълнителни официални уговорки и/или когато стоката се предоставя без демонстрация в офис или без опция за тест пред куриер, търговецът поема транспортните разходи за дефект или пропуск в комплектацията, но не по-късно от 3 астрономични дни след получаване на стоката от клиент.

1.10                 Предявяване на претенции за лош транспорт и щети, причинени от куриер се извършва от клиента в момента на получаване на стоката, която има застраховка и опция за предварителен оглед. Всички пратки на стока се съпровождат със застраховка, затова щетите в следствие на лош транспорт не се поемат от гаранцията.

1.11                 Гаранционната стока за сервиз се предоставя с комплектацията от момента на продажбата – опаковка (ако е даден с такава), всички прилежащи компоненти и аксесоари.

1.12                 Страна, която заявава гаранционни или финансови претенции може да бъде само физическото лице, което е купило стоката, а при купувач, който е юридическо лице такава страна се явава управителят, МОЛ на фирмата или официално упълномощено лице. Намесата на лица, които не са страна по отношение на гаранционния продукт се счита за опит въздействие, за което се уведомяват охранителната фирма или органите на реда.

1.13                 При продължителен престой на употребявана техника в сервиза, нямаме ангажимент за предоставяне на оборотна техника.

1.14                 При прием на стока, която е обект на рекламация на клиента се предоставя приемо-предавателен протокол с дата на прием, описание на стоката и проблема, подпис на клиент и приемчик (това съдържание може да бъде описано и с самият гаранционен договор). При издаване на стоката от сервиз в приемо-предавателният протокол са отбелязани причините за дефекта, извършените дейности или причините за отказ на гаранционно обслужване, ако има такива. Издаването на стоката от сервиз се удостоверява с подпис на клиента върху приемо-предавателния протокол. При несъгласие на клиент с констатацията на сервиз, той има право да я обжалва в писмен вид, но само в момента на издаване на стоката. След подаване на писмено обжалване сервизът задържа техниката за повторно разглеждане на случая.

2. Прекратяване и/или отказ от гаранционното обслужване се извършва при следните условия:

1.11                 Липсващи са поне един или са налични разрушени, повредени или несъвпадащи с описаните в този документ гаранционни стикери и серийни номера на корпус и компоненти. Констатацията на нарушени или липсващи стикери може да се извърши в сервиза ни без присъствието на клиента. При съмнение са коректност от страна на сервиза, клиентът предварително показва наличието на пълния набор от стикери и обозначения от гаранционната карта като срещу това получава подпис и печат от приемчика.

1.12                 Установен е ремонт или опит за такъв, който е извършен извън нашият сервиз.

1.13                 Установени са следните предпоставки за повреда и вредни за техниката въздействия: лош транспорт, небрежно съхранение, заливане с течност, неправилен монтаж, токов удар, лошо заземяване или липса на такова, висока влажност, пряка слънчева светлина, вибрации, лошо охлаждане (освен при фабричен дефект), работа в силно замърсена среда (прах и замърсители), механично увреждане или деформация на корпуса, удар, използване на неоригинални мрежови адаптери и консумативи или дефект предизвикан от неподходяща/некачествена/дефектна периферия.

1.14                 Констатирани са проблеми, предизвикани от неподходящ софтуер, неправилна инсталация на драйвери, наличие на зловреден софтуер.

1.15                 Установени са повреди , предизвикани биологични замърсители (от насекоми, хлебарки, гризачи и др.).

1.16                 За платки (дънна платка, видеокарта и др.), продавани за самостоятелен монтаж от клиент (извън компютърна система, запечатана с гаранционни стикери) се установят следи от механично въздействие и повредени или липсващи елементи. Установяването на та такива следи може да стане в сервиза без присъствието на клиент и документирането им става с констативен документ и снимков материал. Клиент, който няма доверие на сервизните констатации може да поиска предварителен оглед с негово участие и това на сервизен техник, но само в момента на първоначален прием на дефектната стока.

1.17                 Установен е софтуерен или хардуерен overclock (умишлено покачване на работните честоти и стойност над официалните спецификации).

1.18                 Неспециализирана техника се ползва за професионални и/или промишлени цели, които нарушават експлоатационните предписания на производителя.

1.19                 Ако клиентът има регистрирани непокрити задължения към нас, свързани други стоки и услуги. Гаранцията се възобновява при покриване на тези задължения.

1.20                 Техника, опакована небрежно и за която куриерът не е поставил знак “чупливо”, с което тя подложена на риск от удар, влага, вибрации и други вредни въздействия не се приема за сервиз. Техника за сервиз се приема само от куриера, с който работим и е упоменат в раздел "доставка" в сайта ни. Изпратена чрез друг куриер гаранционна техника не се приема за сервиз.

II. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

2.1                   Не са обект на гаранционно обслужване части, върху които може да се окаже вредно въздействие или офазяване от друг входящ/изходящ  сигнал през  COM, LPT, аудио, HDMI , VGA , Display Port , PCMCIA, USB, четец за карти памет, захранващ адаптер или кабел и др. интерфейсни входове или изходи.

2.2                   Не са обект на гаранционно обслужване корпусът на техниката и детайли, които нямат пряко отношение към правилното функциониране на техниката.

2.3                   Гаранционното обслужване не покрива щети, причинени от природни бедствия, неподходящо електрозахранване (извън диапазона 220-230В или предписаното входно напрежение за лаптоп), токов удар от захранващата мрежа или LAN, вредно въздействие от друг входящ сигнал по COM, LPT, аудио, видео, PCMCIA, четец за карти памет и др.

2.4                   Дисплеят на лаптоп или монитор няма гаранция срещу поява на дефектни пиксели и петна след продажбата. Рекламация за такъв вид неизправност за техника със "статус А" или по-висок може да се предяви само по време на продажбата от офис или при оглед и тест пред куриер. Дисплеят на техника с по-нисък от "статус А" клас допуска наличието на дефектни пиксели (повече от един), драскотини, петна, "рамка" с различна цветова температура или линии от дефектни пиксели. Неравномерната подсветка (като яркост и цветова температура) е технологична особеност на LCD дисплеите и не може да бъде обект на гаранционни претенции.

2.5                   Всички лаптопи и компютърни системи се продават с отключен BIOS. Рекламация за заключен BIOS се представя непосредствено при демонстрацията в офиса или пред куриер. Техника, която се предаде за сервиз със заключен BIOS – не се обслужва гаранционно.

2.6                   Захранващи мрежови адаптери, захранващи блокове на компютърни системи и други електрически преобразователи имат ограничена гаранция (до 7 дни за стока, която не е нова). Отговорност за покриване на щетите, предизвикани от неподходящо входно напрежение носят електро-снабдителните дружества и клиенти, които не ползват предписаните за професионалния клас техника мрежови защити.

2.7                   Батериите на лаптопите са консуматив със специален режим на експлоатация и съхранение и не са обект на пълното гаранционно обслужване. Преди покупка на устройство, захранвано от батерия  на всеки клиент се демонстрира изправността на батерията, включително и при дистанционна продажба чрез опция пред куриер. Даваме възможност за тест на батерията в продължение на 3 дни от датата на купуване. Демонстрирана пред клиент работеща батерия, която в рамките на тестовия период се върне в напълно неработещо състояние се счита за увредена от клиент и не се подменя. Батерии с капацитет под 30 мин. автономна работа (при минимален режим на натоварване) се считат за неизправни и се подменят освен, ако в описанието на стоката в сайта не е споменато, че батерията е с нисък капацитет.

2.8                   Компоненти като уплътнения, ролки и барабани (например в принтери) са консуматив, за който може да бъде предявена рекламация само в момента на продажбата;

2.9                   Нивото (силата) на шума от вентилационните системи не може да бъде обект на гаранционна претенция, освен ако не се установи неизправност на охладителя.

2.10                 Загравянето на корпус, шаси, дънна платка и други компоненти не може да бъде обект на гаранционна претенция, освен ако това води до нестабилна работа на коректно инсталираната система.

2.11                 При случаи, в които клиент твърди, че техниката има хардуерен проблем, свързан с работата на софтуер (например игри, видео- , аудио- офис- и графични приложения) се представя фото- материал на проблема. Сервизът ни тества техниката за описаният проблем в рамките на един работен ден и ако проблемът с наш софтуер и драйвери не се потвърди се счита, че такъв няма.

2.12                 Компоненти, втора употреба, които съдържат механични елементи, каквито са твърд диск (HDD), оптично устройство (DVDRW, DVD/CDRW, DVD, CD), вентилатори и други имат ограничена гаранция. Ограниченията в гаранционния срок за устройства с механични компоненти са следните:

  • твърд диск на лаптоп  - гаранция 3 месеца;
  • твърд диск за настолна конфигурация - гаранция 6 месеца;
  • видеокарта с активен охладител - гаранция 3 месеца, с пасивен охладител - гаранция 4 месеца;
  • оптично устройство - гаранция 3 месеца;
  • вентилационна система на лаптоп, процесор, видеокарта и др. - гаранция 3 месеца, като гаранцията обхваща работата на вентилатора, а не шумът, издаван от него;
  • други компоненти с механични елементи - гаранция 1 месец.

III. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРИ НА КЛИЕНТ

3.1                   Продажната цена на предлаганата техника се оформя като сума от цената на хардуера, извършени услуги и разходи на фирмата по продажба на техниката.

3.2                   Услугите (напр. въвеждане в експоатация, тест, профилактика, комплектация и инсталация на софтуер), калкулирани в цената на стоката представляват не по-малко от 20% от нейната стойността. Разходите за продажба (напр. пакетиране, оформяне на документи и транспорт до офис на куриер) на стоката възлизат на не по-малко от 10% от стойността и. При решение за възстановяване на пари, се възстановява само цената на хардуера, която възлиза на не повече от 70% от общата цена за продукта.

3.3                   При лош търговски вид, механични наранявания и други явни следи от употреба, които са възникнали след продажбата, възстановяване на пари се отказва, но могат да се възстановят средства за отделни, работещи компоненти.

3.4                   Решението за престой в сервиз, замяна на продукта с друг (включително и аналогичен или близък по параметри) или възстановяване на сума се взема от търговеца, а не от клиента. Опитът за налагане на условия от клиент без съгласието на търговеца се разглеждат като незаконно въздействие, за което се уведомяват органите на реда.

IV. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

4.1                    Употребявана, ремаркетираната или мостри техника не подлежи на връщане и възстановяване на заплатената сума, освен ако в договора за продажба допълнително не е уговорено друго.

4.2                    За употребявана техника, която е престояла при клиент повече от 7 дни не се разглеждат условия за връщане на пари, освен ако ремонтът и е невъзможен, а наличен близък аналог не е наличен или не се очаква в рамките на 30 дни.

4.3                    За нова стока, която е купена дистанционно се възстановяват пари само при ненарушена опаковка на продукта, включително и транспортна.

4.4                    При никакви условия не може да се върне стока и да се възстанови напълно или частично сума (дори и с предварителна уговорка), ако дори един гаранционен стикер липсва или e с нарушена цялост.

V. ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

5.1                   Техниката, продавана от нас работи с електрическо напрежение (220V), което е опасно за живота и здравето на потребителите. При неизпълнение на експлоатационните предписания за безопасност от производителя на техниката, ние не носим отговорност за имуществото, здравето и живота на потребителя.

5.2                   В неподходяща среда (повишена температура, неподходящо захранване), акумулаторите и батериите на техниката са взриво- и пожаро-опасни. При установяване на повишена температура, подозрителна миризма, нестабилна работа, потребителят незабавно изключва техниката и предава техниката за диагностика в сервиз. Неоригинални батерии носят повишен риск от дефектиране и щети.

5.3                   Мрежовите адаптери на лаптопи, компютърни системи, монитори и др. техника при продължителна работа без надзор са пожаро- и аварийно- опасни.

5.4                   При гръмотевични бури, техниката задължително се разединява от захранващото напрежение и други входящи сигнали (LAN, RS-232, периферия).

5.5                   В някои населени места захранващото напрежение е извън експлоатационните норми на техниката. Задължително е в този случай да се ползват качествени токоизправители и мрежови филтри.

5.6                   Корпусите на някои компютърни конфигурации, радиатори на компоненти, куплунзи и планки съдържат режещи ръбове и с тях трябва да се борави внимателно.

5.7                   Компютърната техника съдържа елементи, натрупващи ел. енергия, която е опасна за здравето на потребителя, дори и при изключена от ел. мрежа техника.

5.8                   Не ползвайте техниката с проводящи електричество материали без необходимото заземяване.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

6.1                   Получавайки техниката чрез куриерска фирма, клиентът се съгласява с гаранционните условия, удостоверявайки това със заплащане на стоката. Стоката поръчана по куриер се предлага с възможност за оглед, тест и демонстрация в офиса на куриерската фирма или на адреса на купувача. Поради това условията за ценообразуване и възстановяване на пари на клиент важат и за закупена чрез куриер стока.

6.2                   В цената на техниката не е включен софтуер, освен ако той не е поръчан като отделен артикул. Възможно е техниката да се предлага с операционна система Linix, което е споменато в описанието и. Някои артикули могат да имат инсталиран тестов софтуер, който не е е включен в цената им. Операционните системи в предлаганата техника са само за тест и демонстрация и е възможно да липсват драйвери за звук, мрежа и др.

6.3                   Не носим отговорност за нарушаване на авторски и лицензионни права от клиент след продажбата. За техника, в която има установен нелегален софтуер и/или материали, които нарушават българското и международно законодателство, може да бъде отказан сервиз и/или да бъдат сезирани компетентните органи.

6.4                   Несъвместимост на продадени от нас изправни компоненти с хардуер на клиента не могат да бъдат основание за подмяна или възстановяване на заплатената сума.

6.5                   Рекламации за външни видими дефекти и непълна комплектация се признават само в момента на продажбата или при демонстрация пред куриер. Изпращаме продукти с куриерска фирма, предлагаща тест и оглед. Изборът от клиент на куриерска фирма без тест и оглед го лишава от възможността за рекламация по външния вид и комплектацията.

6.6                   Неудовлетвореност на клиент от нивото на производителност на закупената стока не може да бъде основание за връщане на пари или подмяна на продукта.

6.7                   Некоректна работа на изправни адаптери, батерии, захранващи кабели и друга периферия не могат да бъдат причина за рекламации, след като продуктът е демонстриран (от магазин или чрез опция пред куриер) пред клиент. Транспортът за смяната на некоректно работещата, но изправна периферия е за сметка на клиент.

6.8                   Няма допустим максимален лимит на броя ремонти по време на гаранционният срок, който да наложи подмяната на техниката.

6.9                   Търговецът не може да бъде отговорен за пропуснати ползи, в следствие на престой на стоката в сервиз. Сервизът не носи отговорност за софтуера на клиента и наличието или нарушаването на интелектуалната собственост от информацията и данните, съхранявани в техниката. Условия за запазване или обработка на софтуер на клиента при престой на техниката в сервиз се уточнават преди приема в сервиз в писмен вид и при удостоверяване на легалността на софтуера.

6.10                 Няма ограничение на периода, в който закупена техника втора употреба може да бъде ремонтирана, освен ако това условие не нарушава актуалното законодателство в страната.

6.11                 Всички уговорки, отнасящи се за цени и отстъпки, гаранционни условия, издаване на документи, капаро, ъпгрейд и подмяна на техника и други са валидни единствено в писмена форма и с упоменат срок.

6.12                 При некоректно поведение (напр. неплащане на задължения, агресивно поведение, заплахи и обиди, отказ от вземане на изрядна стока, клевети по наш адрес и др.) от страна на клиент или потенциален клиент, включително и юридически лица, даваме публичност на случая в нашият блог в раздел "некоректни клиенти и доставчици". Засегнатата страна (клиент) може да вземе отношение по случая чрез свободната форма за коментар. За оповестяване на случаи на некоректност може да публикуваме копия от документи, товарителници, поръчки и извадки от официална кореспонденция.

6.13                 Безплатната профилактика на лаптопи, компютърни конфигурации и видеокарти се извършва най-малко веднъж на три месеца за лаптопи и веднъж на шест месеца за настолни конфигурации и видеокарти. Датите на профилактика се отбелязват в настоящия гаранционен договор. При липса на профилактика е възможно да бъде отказано гаранционно обслужване. Гаранционно обслужване се отказва, ако проблемът (дефектът) е настъпил в следствие липса на профилактика, което се удостоверява с констативен протокол, към който може да се приложи снимков материал.

VII. ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ

7.1                   Заплащането на допълнителни и извънгаранционни услуги се определя по ценоразпис, публикуван в сайта ни www.rmaniaservice.com.

7.2                   При установяване на повреда в следствие на неправилна експлоатация или небрежно обръщение (например заливане, удар, липса на профилактика, зловреден софтуер и др.), отстраняването на проблема (ако е възможно) става срещу заплащане според ценоразпис на сервизният ни сайт. Незнанието на клиента за причините, предизвикали проблема не е основание за претенции за безплатна диагностика и ремонт.

7.3                   Подробни консултация и демонстрации на хардуерните или софтуерните възможности на вече закупеният продукт могат да се проведат след предварителна уговорка срещу заплащане и в зависимост от отделеното време. За консултации относно работата на софтуера и хардуера клиент може да се свърже с производителя, където консултациите са безплатни.

Контакти

София 1700
кв. Витоша,
ул. Константин Петканов 14


e-mail: sales@rmania.net
Skype: retropcmania

Chat with me

тел. 0889 850 590, 089 721 3 751

Работно време:

Понеделник-Петък: 10:00 - 19:00
Събота: 11:00-16:00
Неделя: Почивен ден

Обедна почивка: 13:00 - 14:00

Съобщения
Бюлетин
Вашия e-mail адрес:
 

Разширен вид на заявката

Моля, въведете телефонния номер, които сте посочили при заявката:

 

Възникнаха следните грешки